Sheet Set Size Chart

Sheet Set Size Chart
Item
Qty
Depth
Twin
Twin XL
Full
Queen
King
California King
Split King
Flat Sheet 1 - 66"W x 96"L 66"W x 102"L 80"W x 94"L 90"W x 102"L 106"W x 102"L 106"W x 102"L 106"W x 102"L
Fitted Sheet
1 16" 39"W x 75"L 39"W x 80"L 54"W x 75"L 60"W x 80"L 78"W x 80"L 72"W x 84"L 39"W x 80"L (2)
Pillowcases
4(2 for Twin) - 20"W x 30"L 20"W x 30"L 20"W x 30"L 20"W x 30"L 20"W x 40"L 20"W x 40"L 20"W x 40"L